Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Les poetes Àngels Gregori i Odile Arqué, premis Cavall Verd
Noticia anterior
Noticia siguiente
Les poetes Àngels Gregori i Odile Arqué, premis Cavall Verd
  14/4/2024L es poe­tes Àngels Gre­gori i Odile Arqué han estat pre­mi­a­des amb els Cavall Verd. Gre­gori ha rebut el premi Josep M. Llom­part a la millor obra en poe­sia en català pel poe­mari Jazz i Arqué el premi Rafel Jaume a la millor tra­ducció de lli­bre de poe­sia en català per la tra­ducció d’Hermètica defi­nició, de Hilda Doo­lilttle.

Els pre­mis es lliu­ra­ran demà dis­sabte en un acte a Palma com a cul­mi­nació a dos dies de pro­pos­tes literàries i cul­tu­rals, que home­nat­gen el filòleg, pro­fes­sor i poeta Joan Manel Pérez i Pinya.

Al poe­mari Jazz (Proa), Àngels Gre­gori, com si fos una jam ses­sion, enca­dena poe­mes del seu pre­sent per­so­nal amb altres que revi­uen epi­so­dis del pas­sat. El poe­mari és un recor­re­gut vital de l’autora, que enllaça els car­rers de la seva població, Oliva (la Safor), amb la immen­si­tat ver­ti­cal i horit­zon­tal de Nova York. Les presències i les absències, les experiències i les sen­sa­ci­ons bas­cu­len a través d’uns ver­sos harmònics, traçats amb sub­ti­lesa i sovint amb espon­taneïtat.

El jurat ha des­ta­cat de Jazz, “la bellesa expres­siva, la sub­ti­lesa en què tracta els temes, l’espon­taneïtat i pre­cisió d’una mètrica sin­gu­lar que porta a una remar­ca­ble musi­ca­li­tat, la com­plexió de les idees i les sug­ges­ti­ves imat­ges d’ele­ments con­tra­po­sats”.

Premi Rafel Jaume

En la moda­li­tat de tra­ducció al català ha estat pre­mi­ada la també poeta Odile Arqué per la tra­ducció d’Hermètica defi­nició (Lle­o­nard Mun­ta­ner), de Hilda Doo­lilttle, una de les veus més sig­ni­fi­ca­ti­ves de la lite­ra­tura moder­nista nord-ame­ri­cana i una de les auto­res relle­vants de la lite­ra­tura d’entre­guer­res a Europa, on hi va resi­dir.

El jurat n’ha res­sal­tat “l’excel·lència d’una tra­ducció ago­sa­rada, potent i molt acu­rada, rea­lit­zada amb un llen­guatge molt ele­gant, que con­serva el caràcter i la força poètica de l’ori­gi­nal, així com l’encert de recu­pe­rar H.D. en català”.

El jurat dels pre­mis Cavall Verd ha estat for­mat per les poe­tes Isa­bel García Canet i Maria Victòria Secall i de Fer­men­tino, pels poe­tes i tra­duc­tors Manuel For­cano Apa­ri­cio i Bar­to­meu Ribes Guasc i pel també poeta Pere Gomila, vice­pre­si­dent de l’AELC per les Illes, que ha actuat com a pre­si­dent i secre­tari.Lluís Llort - El Punt Avui
Artículos relacionados :

    No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat